KDU.breadcrumbs.homePravidla ocenění

PRAVIDLA
Ocenění Bezva máma 2019
Vyhlášení nominací:                     1. března 2019
Registrace nominací:                   1. března – 10. dubna 2019
Potvrzení/přijetí nominací:          průběžně vždy do 3 dnů od kontaktování,
                                                           nejpozději 14. dubna 2019
Vyhlášení ocenění:                       11. května 20191. PŘEDMĚT SOUTĚŽE
Místní organizace KDU-ČSL Třinec (dále též „vyhlašovatel ocenění“) vyhlašuje nominace na ocenění „Bezva máma 2019“ pro ženy z Třince, které chceme ocenit za to, že vychovávají nebo již vychovaly děti.
Chceme ocenit ženy, které kromě výchovy dětí  pracovaly nebo pracují v různých profesích nebo třeba byly celý život doma s dětmi a tzv. se “pouze“ staraly o domácnost.
Podrobné informace o ocenění, včetně podmínek účasti a nominační přihlášky, jsou k dispozici na internetových stránkách vyhlašovatele: http://www.trinec.kdu.cz/
Kontaktní osoba: Marek Vondráček, tel. (+420) 703 605 928, email: trinec.kdu@gmail.com
 
2. PODMÍNKY ÚČASTI, PŘEDMĚT HODNOCENÍ
Lidé mohou nominovat senzační, úžasné, prostě báječné maminky na ocenění, které má upozornit na důležitost mateřství a roli mámy.
Oceněná může být žena, která:
  • je máma nebo náhradní máma (pěstounka, osvojitelka)
  • vychovává nebo již vychovala dítě/děti
  • má trvalé bydliště v Třinci – v kterékoli části města (Dolní Lištná, Guty, Horní Lištná, Kanada, Karpentná, Kojkovice, Konská, Lyžbice, Nebory, Oldřichovice, Osůvky, Staré Město, Tyra)
  • je někým nominována a nominaci na ocenění následně příjme
 
Nominované ženy následně stvrzují výše uvedené skutečnosti čestným prohlášením, a to zaslaným emailem. Vyhlašovatel ocenění si vyhrazuje právo požádat o poskytnutí dodatečných podkladů pro ověření souhlasu s pravidly nominací.
Členové poroty se nemohou nominace účastnit a zároveň nemohou nikoho nominovat.  
Předmětem hodnocení je zaslaný příběh, výjimečnost mámy a zdůvodnění nominace na ocenění.
 
3. HODNOCENÍ, KOMISE
Hodnocení provádí jednotliví členové hodnotící komise po ukončení příjmu nominací a jejich potvrzení. Výstupem  bude  číselné  obodování  jednotlivých  nominací, které  určí pořadí oceněných.
Hodnocení proběhne na základě subjektivního posouzení:
  • zaslaného příběhu maminky (0-5 bodů) – celkový příběh ženy, v čem je výjimečná, báječná máma
  • zdůvodnění nominace  (0-5 bodů) – jak žena v roli maminky působí na okolí, za co ji chce ocenit člověk, který ji nominuje
Ceny budou předány na slavnostním večeru v sobotu 11. května 2019. Zde budou pozvané a oceněné ženy, které se umístí na 1. - 50. místě. První 3 finalistky na ocenění budou kontaktovány předem.  Konečné pořadí oceněných je neměnné a nelze se proti němu odvolat.
Složení hodnotící komise:  7 členů (4 muži, 3 ženy), z toho 5 zástupců MO KDU-ČSL Třinec a 2 podporovatelé akce.
 
4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poskytnutí osobních údajů vyplněním nominační přihlášky je nezbytnou podmínkou pro účast na ocenění. 
Vyhlašovatel ocenění zpracovává osobní údaje nominující osoby a nominované uvedené v přihlášce (zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon) pro  účely organizace, realizace a propagace ocenění „Bezva máma 2019“.
Osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v rámci GDPR.
Nominující osoba i nominovaná žena má právo požadovat od vyhlašovatele ocenění opravu nepřesných údajů a výmaz těchto údajů.
 
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Vyhlašovatel ocenění si vyhrazuje právo kdykoliv akci změnit, pozastavit či zrušit,  a to bez udání důvodů a bez náhrady. Veškeré tyto změny budou uvedeny na internetové stránce. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyloučit nominovanou ženu, pokud se prokáže, že byl uveden v omyl a některé informace rozhodné pro získání ocenění se nezakládají na pravdě.
Pravidla byla schválena výborem MO KDU-ČSL Třinec.
 
V Třinci dne 23. února 2019                                        Pavla Golasowská       
  předsedkyně MO KDU-ČSL Třinec